นโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับประเทศไทยเท่านั้น) (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2563)

บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเครื่องหมายการค้า “GIORDANO” ซึ่งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการร้านค้าจิออดาโน และเว็บไซต์ www.giordano.com/th ในประเทศไทย (“จิออดาโน”” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา) เราตระหนักดีถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม) (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ผู้สมัครงาน และบุคคลภายนอก (vendor) ของเรา (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่างนี้) 

 1. ความมุ่งมั่นของเรา
   1.1   จิออดาโนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับการคุ้มครอง และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว ตลอดจนกฎระเบียบ แนวทาง หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้มีการบัญญัติขึ้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว (รวมเรียกว่า “พระราชบัญญัติฯ”) หากเราขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประการ กล่าวคือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ท่านจะสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติฯ เท่านั้น 
   1.2   จิออดาโนอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว และจะอัปโหลดไว้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติฯ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภทจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

   (ก)  ลูกค้า (ซึ่งรวมไปถึงผู้มาเยี่ยมชมร้านค้า และ/หรือเว็บไซต์ของเรา): เราเก็บรวบรวม ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ และใบแจ้งหนี้ ลายมือ(เมื่อรับสินค้าที่ได้ซื้อทางออนไลน์) เสียง (เมื่อท่านได้โทรศัพท์หาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ วิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้า ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า และข้อมูลการชำระเงินของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้มีการร้องขอแก่เรา เราอาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เช่น ในการจัดหาสินค้าให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมโดยทางโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสาร (จดหมาย โทรสาร และอีเมล) จุดขายสินค้า การลงทะเบียนสมาชิก โปรแกรมความภักดีของลูกค้า และการสำรวจจากลูกค้าโดยตรง สำหรับวัตถุประสงค์บางประการนั้น จะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ของเราที่มีต่อท่าน หรือจัดหาสินค้า หรือบริการของเราให้แก่ท่านได้ 
   (ข)  ผู้ถือหุ้น: เราเก็บรวบรวม ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง และรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราในการบันทึกรายละเอียดของท่าน การยื่นรายละเอียดข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งคำบอกกล่าว และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผล หรือการดำเนินธุรกิจของเราให้แก่ท่านได้ 
   (ค)  ลูกจ้าง: เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ หลายประเภทจากลูกจ้างของเรา ดังนี้
   (1)  ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล สถานที่ทำงาน คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ผลประโยชน์ ภาษี เลขประจำตัวพนักงาน รูปถ่าย ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของบริษัท ผลการทำงาน ประวัติการลางาน และประวัติการทำผิดทางวินัย 

   (2)  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ถูกจำแนกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวภายใต้พระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึงศาสนา และ/หรือหมู่โลหิตตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนไทย ผลการตรวจสอบ/บันทึกประวัติอาชญากรรม และข้อมูลสุขภาพของท่าน

  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท เราอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างที่เราได้ทำไว้กับท่านได้ หรืออาจไม่สามารถจัดการความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานของเรา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราได้ 

   (ง)  ผู้สมัครงาน: เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทจากผู้สมัครงาน ดังนี้

   (1)  ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล สถานที่ทำงาน คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ผลประโยชน์ และรูปถ่าย 

   (2)  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ถูกจำแนกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวภายใต้พระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึงศาสนา และ/หรือหมู่โลหิตตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนไทยของท่าน

   (3)  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทอื่นใดก็ตามที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราโดยสมัครใจผ่านทางเรซูเม่ และ/หรือประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) ของท่านซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านรวมอยู่ด้วย

  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถทำการประเมินการมีสิทธิสมัครงาน คุณสมบัติ หรือความเหมาะสมของท่านได้ ซึ่งอาจทำให้การสมัครงานของท่านนั้นไม่สำเร็จ

   (จ)  บุคคลภายนอก: 

   (1)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่ทำการ และรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของท่าน 

   (2)  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ถูกจำแนกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวภายใต้พระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึงศาสนา และ/หรือหมู่โลหิตตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนไทยของท่าน

   (3)  สำหรับบุคคลภายนอกที่เป็นนิติบุคคล เราอาจเก็บรวบรวมเอกสารบริษัทของท่านที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่น หนังสือรับรองบริษัท และรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น

  หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเรา หรือดำเนินการตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา หรือบริหารจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา หรือเราอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราได้  

 4. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลต่าง ๆ ได้ให้ไว้แก่เรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”) 

   (ก)  ลูกค้า (รวมถึงผู้มาเยี่ยมชมร้านค้า และ/หรือเว็บไซต์ของเรา): 

   ก.  จัดให้ซึ่งสินค้า และ/หรือบริการของเราให้แก่ท่าน ตลอดจนดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการของเรา

   ข.  ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ บริการซ่อมแซม การคืนสินค้า และการคืนเงิน 

   ค.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของเรา 

   ง.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญด้านการตลาด โปรโมชั่น ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา หรือสื่อวัสดุด้านการตลาดอื่นใด 

   จ.  จัดการ ตรวจสอบ และประมวลผลการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา

   ฉ.  ดำเนินการจัดส่งสินค้าของเราที่ท่านได้สั่งซื้อ

   ช.  ลงทะเบียนท่านเข้าเป็นสมาชิกในโปรแกรมความภักดีของเรา จัดการ และรักษาสถานะการเป็นสมาชิกของท่าน

   ซ.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

   ฌ.  ตอบสนอง และจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือข้อสอบถามต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา

   ญ.  รักษาความปลอดภัย และดำเนินการให้แน่ใจได้ถึงความมั่นคงปลอดภัยของสินทรัพย์ ทรัพย์สิน  และบุคลากรของเรา โดยใช้กล้องวงจรปิด หรือเทคโนโลยี และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน และ 

   ฎ.  ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

   (ข)  ผู้ถือหุ้น 

   ก.  จัดให้ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของจิออดาโนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และสื่อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

   ข.  จดทะเบียน และนำส่งข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

   ค.  เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นตามกฎหมา ยและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และ

   ง.  ก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

   (ค)  ลูกจ้าง

   ก.  บริหารจัดการความสัมพันธ์ด้านการว่าจ้างของท่าน รวมถึงในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับงาน การจัดการสัญญาจ้าง การกำหนดระยะเวลาในการจ้าง รวมถึงตำแหน่ง เงินเดือน ผลประโยชน์ และขอบเขตงาน

   ข.  ประเมินผลการทำงานของท่าน 

   ค.  จัดการ บันทึก และเก็บรักษาประวัติการมาทำงาน ประวัติการลางาน และประวัติการทำผิดทางวินัยของท่าน

   ง.  จัดการ และประมวลผลเงินเดือนของท่าน

   จ.  ดำเนินการให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบ และสถานที่ของเราเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)

   ฉ.  ดำเนินการ และจัดให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นให้แก่ลูกจ้าง

   ช.  เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนการติดตามการติดต่อสื่อสารของท่านกับลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา ซึ่งรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล 

   ซ.  ติดตาม ตรวจสอบ และสืบสวนเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับ

   ฌ.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราในการเก็บรักษา จัดทำบันทึก และนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวกับหน่วยงานด้านภาษี การตรวจคนเข้าเมือง ประกันสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงศาลที่มีเขตอำนาจ

   ญ.  บันทึก เก็บรักษา และประเมินข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท่านเมื่อท่านจะออกจากงาน และ

   ฎ.  ก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

   (ง)   ผู้สมัครงาน

   ก.  สำหรับขั้นตอนการสรรหาว่าจ้างบุคลากร ซึ่งรวมถึงการประมวลผลใบสมัครของท่าน การประเมินคุณสมบัติ และการมีสิทธิในการสมัครงานของท่าน ตลอดจนบริหารจัดการในขั้นตอนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรที่อาจมีได้ 

   ข.  ตรวจสอบประวัติ และ/หรือตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง หากเห็นว่าจำเป็น หรือเห็นสมควร

   ค.  ใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการว่าจ้าง และการจัดให้มีการสัมภาษณ์งานครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือหลายครั้ง

   ง.  หากขั้นตอนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรของท่านนั้นไม่สำเร็จ เราจะเก็บรักษาใบสมัคร และ/หรือเรซูเม่ของท่านไว้ในระบบของเรา ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในกรณีที่อาจมีโอกาสในการจ้างงานท่านต่อไปในอนาคต 

   จ.  ให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่างผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ และ

   ฉ.  ก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

   (จ)  บุคคลภายนอก

   ก.  เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการที่ได้จัดให้ หรือจะมีการจัดให้แก่เราโดยบุคคลภายนอก

   ข.  ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการตามคำร้องขอเข้าทำสัญญา หรือบริหารจัดการความสัมพันธ์ในทางสัญญา

   ค.  ตอบสนองข้อร้องขอ หรือข้อสอบถามใด ๆ ของบุคคลภายนอก

   ง.  จัดการ และเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ของเราอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

   จ.  เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุ และตรวจสอบตัวตนของบุคคล

   ฉ.  จัดการ และประมวลผลการชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการที่ได้จัดให้ 

   ช.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราในการเก็บรักษา จัดทำบันทึก และยื่นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางด้านภาษี ตลอดจนเพื่อยื่นต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงศาลที่มีเขตอำนาจ และ

   ซ.  ก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 
  1. 4.1   ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ จิออดาโนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราอาจตั้งอยู่ใน หรือนอกประเทศไทย นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ๆ ดังนี้
   (ก)  ลูกค้า (รวมถึงผู้มาเยี่ยมชมร้านค้า และ/หรือเว็บไซต์ของเรา) เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

   ก.  ผู้ประมวลผลของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ศูนย์รับบรรจุและจัดส่งสินค้า สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยในเรื่องการประกอบธุรกิจของบริษัท (เช่น การจัดการธุรกรรมทางการเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคำสั่งซื้อ และการบริการลูกค้า และ/หรือการวิเคราะห์ธุรกรรมต่าง ๆ  เพื่อที่จะสามารถให้การรับประกันที่เพียงพอแก่ท่านในการทำธุรกรรมซื้อสินค้าได้ เป็นต้น)

   ข.  ผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

   ค.  หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ และหน่วยงานใช้บังคับกฎหมายอื่นใดซึ่งได้กำหนด หรือซึ่งเรามีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   (ข)  ผู้ถือหุ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
   (ค)  ลูกจ้าง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลต่อไปนี้

   ก.  หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง กรมแรงงาน และหน่วยงานที่มีอำนาจ และหน่วยงานใช้บังคับกฎหมายอื่นใดซึ่งได้กำหนด หรือซึ่งเรามีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

   ข.  ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งให้บริการแก่เรา รวมถึงผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการจัดทำเงินเดือน ผู้ให้บริการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงพยาบาล และผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

   ค.  หากเกี่ยวข้อง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทประกันภัย

   ง.  บุคคลใดก็ตามที่ขอทราบข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลเหล่านั้นไว้แล้ว รวมถึงกรณีที่ท่านได้ยื่นขอกู้เงิน สมัครบัตรเครดิต หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใดกับสถาบันการเงิน 

   (ง)  ผู้สมัครงาน

  โดยปกติแล้ว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องทำการเปิดเผยเนื่องด้วยคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานใช้บังคับกฎหมาย หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

   

   (จ)  บุคคลภายนอก

   ก.  หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร และหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกำหนด หรือซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

   ข.  ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งให้บริการแก่เรา รวมถึงผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ 

   4.2   บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของใด ๆ ในองค์กร หรือของสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ของเรา 
 7. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  1. 5.1    นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดวิธีปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะนำมาใช้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   ก)   มีมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย และความลับขืองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

   ข)  จำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

   ค)  อนุญาตให้บุคลากรผู้ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ “เท่าที่จำเป็นต้องทราบ” (“need-to-know”) เท่านั้น โดยบุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

   ง)  ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เว้นแต่ท่านได้ตกลงในการนั้น หรือมีกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจซึ่งมีเขตอำนาจได้กำหนด ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ได้มีการเก็บรวบรวมตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   5.2    หากการดำเนินการของเรานั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากกฎหมายดังกล่าวของประเทศไทย (เช่น เนื่องมาจากการดำเนินการนอกประเทศไทย) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับตราบเท่าที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวของประเทศนั้น ๆ 

   5.3    ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทย ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

 8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  1. 6.1    ในฐานะเจ้าของข้อมูลสส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิหลายประการในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

    (ก)   สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำการยกเลิก (Opt-out) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 

    (ข)  สิทธิในการเข้าถึง: ท่านอาจติดต่อเราได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เพื่อขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่ในบันทึกของเรา หรือขอให้มีการเปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ในการดำเนินการต่อคำร้องขอของท่าน เราจะติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลบางประการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เราจะตอบกลับคำร้องขอดังกล่าวภายใน 30 วัน ทั้งนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอันสมเหตุสมผลจากการดำเนินการนั้น 

    (ค)  สิทธิในการขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูล: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ หรือขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าว (ถ้ามี) ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

    (ง)  สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบตรง

    (จ)  สิทธิในการลบ: ท่านอาจขอให้มีการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ 

    (ฉ)  สิทธิในการระงับ: ท่านอาจขอให้มีการระงับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่น

    (ช)  สิทธิในการแก้ไข: หากท่านเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ กรุณาส่งจดหมาย หรือส่งอีเมลให้แก่เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของคำแถลงฯ ฉบับนี้ เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่พบว่าไม่ถูกต้องโดยเร็ว 

    (ซ)  สิทธิในการร้องเรียน : ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราได้  

   6.2  การใช้สิทธิใด ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อจำกัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด
 10. เราใช้ CCTV ในร้านค้า และสถานที่ของเราเพื่อควบคุมดูแล และบันทึกภาพ และวิดีโอของท่าน ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับ (ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) เพื่อป้องกัน และตรวจสอบการกระทำความผิด หรือการก่ออาชญากรรม (ข) เพื่อช่วยในการตรวจสอบการกระทำที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการกระทำความผิด และเพื่อระบุตัวตนของผู้กระทำความผิด (ค) เพื่อปกป้องบุคลากร สินทรัพย์ ทรัพย์สิน ร้านค้า และสถานที่ของเรา รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของท่าน และของสาธารณะ และ (ง) เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยการดูแล และควบคุมการเข้า และออกจากร้านค้า หรือสถานที่ของเรา

 11. การเก็บรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
   8.1   จิออดาโนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับได้กำหนด เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มีการบันทึกไว้แบบถาวร (Archive) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งนี้ โดยเป็นไปภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมอีกต่อไป หรือที่เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามกฎหมาย หรือซึ่งชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ที่จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้ต่อไป จะถูกทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

   8.2   หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางโทรสาร อีเมล หรือโดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ โปรดตระหนักว่าอาจมีความเสี่ยงในการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ตได้ เราได้รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งมีมาตรฐานตามที่ธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันต่างก็ใช้ อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และเราไม่ต้องรับผิดต่อเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัย หรือการสูญหาย หรือการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ โดยไม่ได้เจตนา อันเนื่องมาจากการที่เว็บไซต์นั้นได้ถูกเชื่อมโยงไว้กับอินเทอร์เน็ต 

   8.3   อย่างไรก็ดี จิออดาโนจะใช้ความพยายามอันสมควรทั้งปวงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายของท่านที่ได้มีการเก็บรวบรวม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมทางออนไลน์ นั้น จะถูกเก็บรักษาไว้โดยใช้ไฟร์วอลร์ กษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ไว้ บข้อมูลส่วนบุๆ อันเนื่องมาจากการที่เว็บไซต์มีลิงค์ไปบนี้ บริษัทจะดำเนินการ ในทันทีตามมาตรฐานของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ และในกรณีที่สามารถกระทำได้ ก็จะมีการคุ้มครองข้อมูลโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)

 12. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ 
 13. เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

 14. ติดต่อเราได้อย่างไร
 15. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับต่อท่าน ซึ่งอาจมีการปรับปรุง และแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี เราจะโพสต์ และอัปโหลดนโยบายฉบับที่ได้มีการปรับปรุงไว้บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ

  ส่งถึง:                บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  ที่อยู่:             เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ยูนิตที่ 1205 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  หมายเลขโทรศัพท์:    (02642-5455 ต่อ 183 (ในระหว่างเวลาทำการ)       

  หรือท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

  ที่อยู่อีเมล:          dpo_giordanothai.com.hk

  หมายเลขโทรศัพท์:    094-775-7666

   

   

   

   

  @2022 Giordano (ThaiCo., Ltd.  All rights are reserved.
free shipping on orders above 800 baht

member benefits

14 days exchange/return

how to ordercontact us

giordano(thai)co.,ltd.
475 siripinyo tower. 12th floor. unit no. 1205,
sri ayutthaya road, thanon phayathai sub-district,
ratchathewi district, bangkok 10400.

mobile no.
669-3173-5499
phone no.
66-2642-5455 ext 183.
business hrs.
monday-friday
09:00-12:30 and
14:00-18:00
closed on sat-sun & public holiday.
e-mail:
theshop@giordano.com.hk

    

   http://sam.ocpb.go.th--
Giordano @Mobile |  Australia |  Global |   | Indonesia |  Malaysia |  Middle East |  Myanmar