ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 

การใช้งานเว็บไซต์ของจิออดาโน (เว็บไซต์) และการซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้

 

กรุณาอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์ของเรานั้น แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านกับจิออดาโน หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านต้องหยุดใช้งาน และหยุดเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยทันที

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ทำขึ้นระหว่าง

 

บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อจิออดาโนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ยูนิตที่ 1205 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (จิออดาโน เรา พวกเรา หรือของเรา) กับ

 

ท่าน บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลซึ่งตกลงที่จะเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยการใช้งานเว็บไซต์ และผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่ละรายตกลงที่จะยอมรับ และผูกพันตนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้

 

1.     ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไป

 

1.1    ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข แนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว กฎการดำเนินการ นโยบาย และคำสั่งใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์

 

1.2    จิออดาโนขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญใด ๆ จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ และจะมีการประกาศไว้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนั้นแสดงว่าท่านได้ตกลงต่อการเปลี่ยนแปลง

 

1.3    การใช้งานเว็บไซต์นั้นเป็นการยืนยันว่าท่านมีอายุ 20 ปี เป็นอย่างต่ำ และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ในการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บุคคลที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย (กล่าวคือ ผู้เยาว์) จะต้องให้ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ดูแลตามกฎหมายเป็นผู้ทำธุรกรรมใด ๆ กับเราในนามของตน นิติบุคคลทางธุรกิจที่ประสงค์จะทำธุรกรรมกับจิออดาโนจะต้องมีผู้แทนตามกฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบเป็นผู้ลงทะเบียนในนามของนิติบุคคลดังกล่าวเพื่อที่จะเข้าทำสัญญาอันมีผลผูกพันกับจิออดาโน

 

1.4    เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงให้มีการประมวลผลข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ และท่านรับรองว่าข้อมูล และรายละเอียดทั้งปวงที่ได้ให้ไว้นั้นถูกต้อง และสอดคล้องกับความเป็นจริง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรานั้นจะถูกประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (คำแถลงฯ) หรือ “PICS” ตามที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์

 

2.     การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 

         เมื่อท่านใช้งาน และสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่า

 

ก)      จะใช้งานเว็บไซต์นี้ในการสอบถาม และสั่งซื้อสินค้าที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้น 

 

ข)      จะไม่มีการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง หากมีการพิจารณาตามสมควรว่าได้มีคำสั่งซื้อประเภทดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะมีอำนาจในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจทราบ และ

 

ค)      จะให้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ และ/หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ของท่าน ซึ่งเป็นความจริง และถูกต้อง

 

 หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหลายแก่เราตามที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้ธุรกรรมการสั่งซื้อสินค้านั้นเสร็จสิ้น ท่านอาจไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ 

 

3.     ความสัมพันธ์ทางสัญญา

 

3.1    ข้อมูลที่ระบุในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ และรายละเอียดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำเสนอขาย ทั้งนี้ ไม่ถือว่ามีสัญญาเกี่ยวกับสินค้าใด ๆ ก็ตามระหว่างเรากับท่านจนกว่าคำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการยอมรับจากเรา (ไม่ว่าจะมีการหักเงินจากบัญชีของท่านแล้วหรือไม่ก็ตาม) หากเราไม่ได้ยอมรับข้อเสนอของท่าน และได้มีการหักเงินเรียบร้อยแล้ว จะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ท่านเต็มจำนวน

 

3.2    ในการสั่งซื้อสินค้า ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์ และส่งคำสั่งซื้อของท่าน คำสั่งซื้อของท่านถือเป็นคำเสนอที่ท่านมีต่อเราเพื่อซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือสินค้าหลายรายการจากเรา หลังจากที่ได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว ท่านจะได้รับคำยืนยันการสั่งซื้อ

 

3.3    สัญญาเพื่อซื้อสินค้าระหว่างเรา (“สัญญา”) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้ท่านแล้วเท่านั้น สัญญาจะมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับการยืนยันในคำยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ เราจะไม่มีภาระหน้าที่ใด ๆ ในการจัดหาสินค้าอื่นใดซึ่งอาจมีอยู่ในคำสั่งซื้อของท่าน

 

4.     การเป็นสมาชิก

 

        สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งรวมถึง 1) สมาชิก Giordano Eshop และ 2) สมาชิก WWS เงื่อนไข และสิทธิพิเศษที่มอบให้แก่ท่านสำหรับการเป็นสมาชิกแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

 

4.1    สมาชิก Giordano Eshop

 

         ท่านสามารถสมัครสมาชิกประเภท Giordano Eshop ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมาชิก Giordano Eshop จะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 5 สำหรับสินค้าราคาปกติทุกรายการซึ่งได้มีการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

 

4.2    สมาชิก  WWS

 

         เมื่อท่านมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไปภายใน [6 เดือน] ท่านจะสามารถปรับระดับขึ้นเป็นสมาชิก WWS ได้ หลังจากที่ได้นำใบเสร็จมาลงทะเบียนภายใน 15 วัน ระบบจะทำการปรับระดับสมาชิกของท่านให้เป็นสมาชิก WWS ซึ่งสมาชิก WWS จะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 12 สำหรับสินค้าราคาปกติทุกรายการซึ่งได้มีการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 สำหรับสินค้าราคาปกติทุกรายการซึ่งได้มีการซื้อจากร้านค้าจิออดาโน การซื้อสินค้าทั้งปวง (ทั้งที่ซื้อจากร้านค้า และผ่านช่องทางออนไลน์) จะได้รับคะแนน และสมาชิก WWS จะสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นเงินในสกุลเงินบาทเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไปบน Giordano Eshop ได้

 

         เพื่อฉลองวันเกิดให้แก่ท่าน เรายังเสนอส่วนลดพิเศษซึ่งใช้ได้เพียงครั้งเดียวให้แก่สมาชิก WWS ในอัตราร้อยละ 25 สำหรับสินค้าราคาปกติทุกรายการซึ่งได้ทำการสั่งซื้อในธุรกรรมออนไลน์หนึ่งรายการ ซึ่งท่านสามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวได้ภายในเดือนเกิดของท่าน ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าจัดรายการพิเศษรวมอยู่ในการใช้ข้อเสนอสำหรับวันเกิดของท่าน จะใช้ส่วนลดในอัตราที่ต่ำที่สุด

 

         เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก และข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ใช้บังคับทั้งปวงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

5.     คะแนน และคูปอง

 

5.1    การสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WWS

 

         ในแต่ละครั้งที่ท่านได้ทำการซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ของจิออดาโน ท่านจะได้รับใบเสร็จพร้อมหมายเลขการลงทะเบียนซึ่งอยู่บริเวณท้ายใบเสร็จ ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก Giordano Eshop ได้โดยลงชื่อเข้าใช้งานที่www.giordano.com/th/en-US/member/ RegInvoice.aspxและลงทะเบียนคะแนนสะสมของท่านภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้มีการสั่งซื้อสินค้า คะแนนสะสมที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าวจะถูกนำออกจากบัญชีของลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WWS โดยอัตโนมัติ (โปรดทราบว่าคะแนนสะสมที่ได้รับทั้งหมดจะถูกปรับเป็น 0 เมื่อได้มีการปรับระดับสมาชิกขึ้นเป็นสมาชิก WWS เสร็จสมบูรณ์แล้ว)

 

         ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WWS ซึ่งมีคะแนนสะสมตั้งแต่ 2,500 คะแนนขึ้นไป จะสามารถสมัครเป็นสมาชิก WWS ได้โดยการนำใบเสร็จมาลงทะเบียน หลังจากที่ระบบปรับระดับสมาชิกให้ใน 15 วัน จะกลายมาเป็นสมาชิก WWS และได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 

         สมาชิก WWS 

 

         สมาชิก WWS จะได้รับคะแนนสะสมโดยอัตโนมัติหลังจากที่การสั่งซื้อสินค้านั้นเสร็จสิ้น ทั้งการสั่งซื้อสินค้าที่ Eshop และที่ร้านค้าปลีกของเรา โดยจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก WWS / หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน

 

5.2    การแลกคะแนน

 

         ในแต่ละครั้งที่ท่านซื้อสินค้าผ่านทาง Eshop ท่านจะสามารถแลกคะแนนของท่านได้ โดยมูลค่าจากการแลกคะแนนดังกล่าวเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาทจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินรวมของธุรกรรมการสั่งซื้อสินค้า ตัวอย่างเช่น สำหรับการซื้อสินค้า 100 บาท ท่านจะสามารถแลกคะแนนได้ 100 คะแนน (กล่าวคือ 5 บาท) 

         ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสะสมจากธุรกรรมที่ท่านได้ทำการแลกคะแนนของท่าน

 

5.3    วันหมดอายุ

 

         คะแนนสะสมที่ได้รับจะมีอายุ 2 ปี (คำนวณจากวันที่สถานะการเป็นสมาชิกของท่านได้เริ่มต้นขึ้น) วันที่คะแนนของท่านหมดอายุจะแสดงอยู่ในใบกำกับภาษี และสามารถเข้าดูได้โดยลงชื่อเข้าใช้งานที่ www.giordano.com/th คะแนนของท่านจะมีการตั้งค่าใหม่เป็น 0 หลังจากที่ผ่านวันหมดอายุไปแล้ว

 

5.4    คูปองอิเล็กทรอนิกส์

 

         สามารถซื้อคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยใช้บัญชีสมาชิก Eshop และสมาชิก WWS และสามารถนำมาแลกเมื่อได้มีการกดสั่งซื้อ และชำระเงินตามคำสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย เมื่อได้มีการกดสั่งซื้อ และชำระเงินตามคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ท่านจะสามารถแลกคูปองอิเล็กทรอนิกส์ หรือคะแนนสะสมของท่านได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (แต่จะแลกทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้) 

 

6.     ผลิตภัณฑ์ และราคา

 

6.1    คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งปวงจะขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีพร้อมส่งหรือไม่ หากมีความยากลำบากในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือไม่มีสินค้าใด ๆ เหลือในสินค้าคงคลังอีกต่อไปแล้ว เราขอสงวนสิทธิที่จะแจ้งให้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนซึ่งมีคุณภาพ และมูลค่าในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อได้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะสั่งซื้อสินค้าทดแทนดังกล่าว เราจะคืนเงินจำนวนใด ๆ ที่ท่านอาจได้ชำระไป

 

6.2    เราขอสงวนสิทธิที่จะนำผลิตภัณฑ์ใด ๆ ออกจากเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้ รวมทั้งสงวนสิทธิในการนำสื่อ หรือเนื้อหาใด ๆ ออก หรือปรับเปลี่ยนสื่อหรือเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แม้ว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างเท่าที่จะทำได้อยู่เสมอในการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหลายทั้งปวง แต่ก็อาจจะมีพฤติการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นเกิดขึ้นซึ่งบังคับให้เราต้องปฏิเสธที่จะจัดการคำสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อในเวลาใดก็ตาม เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่าน หรือบุคคลภายนอกใด ๆ จากการนำผลิตภัณฑ์ใด ๆ ออกจากเว็บไซต์นี้  หรือจากการนำสื่อ หรือเนื้อหาใด ๆ ออก หรือปรับเปลี่ยนสื่อ หรือเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าว หรือจากการไม่จัดการคำสั่งซื้อ

 

6.3    ราคาที่ได้มีการแสดงรายการไว้ทั้งปวงนั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ส่วนค่าขนส่งจะมีการเรียกเก็บแยกต่างหาก โดยจะเพิ่มเติมไปจากราคาที่ได้มีการแสดงรายการไว้ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ แต่จะไม่กระทบต่อการสั่งซื้อสินค้าที่เราได้ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อสินค้าไปให้แล้ว

 

6.4    ราคาผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของเราตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลให้แน่ใจว่าราคาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นราคาที่ถูกต้อง ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะให้ท่านเลือกว่าต้องการจะยืนยันคำสั่งซื้อตามราคาที่ถูกต้อง หรือต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ จะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นได้ถูกยกเลิก และเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระไว้แล้วนั้น เราจะคืนให้ท่านเต็มจำนวน

 

 

7.     การซื้อสินค้า และการชำระเงิน

 

7.1 ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังก่อนที่จะซื้อสินค้าใด ๆ ท่านจะต้องทำคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ท่านมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของท่านนั้นถูกต้อง

 

7.2 ท่านจะต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต Visa/MasterCard หรือ PayPal และยังสามารถเลือกบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วย (ต้องเป็นการซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 500 บาท) การชำระเงินให้ชำระเงินเป็นสกุลบาท เมื่อท่านทำการสั่งซื้อ การชำระเงินจะถูกเรียกเก็บจริงภายหลังจากที่จิออดาโนได้ยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน และสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น การชำระเงินทั้งปวงจะต้องชำระให้แก่จิออดาโน โดยจิออดาโนอาจยอมรับการชำระเงินโดยตรง หรือโดยผ่านตัวแทนของจิออดาโนก็ได้

 

7.3 ท่านยอมรับว่าการชำระเงินจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอกทั้งหมด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ (และความสูญเสีย และความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง) ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่าง จาก หรือเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการการชำระเงิน

 

7.4    เราจำเป็นต้องได้รับรายละเอียดบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่านซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการชำระเงิน รายละเอียดดังกล่าวทั้งปวงนั้นเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับอย่างมาก และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเท่านั้น

 

7.5    หากท่านไม่ชำระเงินตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือหากการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน หรือระงับการนำส่งผลิตภัณฑ์จนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวน

 

7.6    การใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่านนั้นเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่านเองที่มีชื่อ หมายเลขบัตร วันหมดอายุ รหัสผ่านบัญชี และลายมือชื่อของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เรา และบริษัทที่ให้บริการรับชำระเงินผ่านทางบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ และการรับชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการให้แก่เรา (“ตัวแทนรับชำระเงิน”) จะใช้ความระมัดระวัง และมาตรการขั้นสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ ข้อมูลที่ให้ไว้จะไม่มีการนำไปแบ่งปัน เว้นแต่จะจำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูล หรือตามที่กำหนดว่ามีความจำเป็นโดยคำสั่งศาล หน่วยงานภายในประเทศ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการฉ้อโกงเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่บุคคลภายนอกใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

 

การจัดส่งผลิตภัณฑ์

 

8.1 บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอบนเว็บไซต์นี้จะให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และการจัดส่งผลิตภัณฑ์จะเป็นการจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบธุรกิจก็ตาม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ในอัตรา 50 บาท อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่า 800 บาท ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นค่าจัดส่งสินค้า

 

8.2    เราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ปลายทาง ทั้งที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบธุรกิจ  แต่จะไม่รวมที่อยู่ที่เป็นโรงแรม หรือตู้เช่าไปรษณีย์ (PO Box) เราจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ท่านทราบเมื่อพร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่านแล้ว ท่านสามารถติดตามพัสดุได้ที่ https:/www.scgexpress.co.th/tracking  

 

8.3    เราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของท่านภายใน 3-7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับคำยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าของท่านจากเรา เฉพาะสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่จะจัดส่งนับแต่วันที่ท่านได้มีคำสั่งซื้อ โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการจัดส่งในเขต/อำเภอหลัก ๆ ของประเทศไทยนั้นจะใช้เวลาจัดส่ง 3 ถึง 7 วันทำการ

 

         สินค้าจะจัดส่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์  และวันหยุดราชการตามที่กฎหมายกำหนด

 

8.4    บางครั้ง อาจมีการส่งสินค้าคืนกลับมาให้เราเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ที่อยู่ปลายทางเป็นตู้ไปรษณีย์เช่า และที่อยู่โรงแรม ผู้ส่งพยายามส่งสินค้าแต่ไม่สำเร็จ หรือผู้รับปฏิเสธไม่รับพัสดุ เมื่อตัวแทนจัดส่งสินค้าส่งคืนสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้มาให้เรา เราจะคืนเงินให้โดยหักค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าว และค่าจัดการในอัตรา 100 บาท 

 

         กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่าน หรือผู้รับที่มีอำนาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับสินค้า จิออดาโนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่สินค้านั้นถูกรับไปโดยบุคคลอื่น

 

8.5    นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านได้ที่ร้านค้าที่ท่านเลือก โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางข้อความสั้น (SMS) เมื่อสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านไปถึงร้านค้าที่ท่านเลือกแล้ว ทั้งนี้ จะต้องไปรับสินค้าดังกล่าวภายใน 7 วัน (สำหรับการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์) มิเช่นนั้นคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

 

8.6    ท่านยอมรับว่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับว่ามีผลิตภัณฑ์พร้อมส่งหรือไม่ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรทั้งปวงในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านภายในกำหนดเวลาจัดส่ง ท่านรับทราบว่า ถึงแม้ว่าข้อมูลสินค้าในคลังจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เป็นประจำ ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์อาจไม่มีพร้อมส่งในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กำหนดการจัดส่งทั้งปวงที่แจ้งให้ทราบนั้นเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น และอาจเกิดความล่าช้าขึ้นได้ หากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่านเกิดความล่าช้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ของท่านจะถูกส่งออกไปทันทีที่มีสินค้าพร้อมส่งแล้ว

 

8.7    หากท่านไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ของท่านภายในกำหนดเวลาจัดส่ง ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่สิ้นสุดระยะเวลาการจัดส่ง

 

         หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เมื่อสิ้นสุดวันที่ได้กำหนดไว้ว่าจะมีการจัดส่ง จะถือว่าท่านได้รับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

 

8.8 เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อการใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงใด ๆ ทั้งปวง

 

9.  การคืนเงิน การส่งคืน และการเปลี่ยนสินค้า

 

9.1    ท่านมีสิทธิที่จะขอคืนเงิน ส่งคืน และเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ในการดำเนินการดังกล่าว ท่านจะต้องกรอกแบบคำขอเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยระบุในใบเสร็จให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ท่านต้องการขอเปลี่ยน หรือคืน และส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมกับใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกลับมาให้เราที่

 

        ส่งถึง      Giordano Eshop

        ที่อยู่       บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด (ฝ่ายคลังสินค้า)

                         88/4 ซอยสวนฝรั่ง ถนนริมคลองประปา

                         แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

                         กรุงเทพมหานคร 10800 

 

         กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข 02-642-5455 ต่อ 138 หรืออีเมล theshop@giordano.com.hk หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า และการส่งคืนสินค้า

 

9.2    โดยอยู่ภายใต้บังคับของข้อ 9.1 ท่านสามารถขอคืนเงิน ส่งคืน และเปลี่ยนสินค้าได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ก.      สินค้าทั้งหมดที่ส่งคืนจะต้องเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งาน และมีป้ายแท็กจิออดาโน และป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าทั้งหมดติดอยู่

 

ข.      จิออดาโนจะไม่คืนเงิน หรือรับเปลี่ยนสินค้าต่อไปนี้ สินค้าส่วนบุคคล (เช่น ชุดชั้นใน หรือถุงเท้า) สินค้าที่ทำเครื่องหมายว่า “non-refundable” (สินค้าขายแล้วขอคืนเงินไม่ได้) หรือ “non exchangeable” (สินค้าขายแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้) และสินค้าที่เปื้อน หรือเสียหายแล้ว (เช่น เสื้อผ้าที่มีการแก้ไขขนาด ผ่านการซัก หรือผ่านการสวมใส่ หนังที่มีคราบมัน เป็นต้น)

 

ค.      สินค้าไม่สามารถส่งคืนเป็นบางส่วนได้ หากคำสั่งซื้อดังกล่าวรวมของขวัญ หรือเป็นการซื้อสินค้าแบบรวมกันเป็นชุด หากท่านส่งคืนสินค้าแค่เพียงบางส่วนจากชุดสินค้าทั้งหมด การส่งคืนจะถือว่าไม่ครบถ้วน และไม่สามารถดำเนินการต่อได้จนกว่าของขวัญ หรือสินค้าในชุดสินค้าจะมีการส่งคืนมาด้วย หากของขวัญได้มีการแกะบรรจุภัณฑ์ออก หรือใช้ไปแล้ว สินค้าอื่น ๆ ในคำสั่งซื้อจะยังคงสามารถเปลี่ยนได้ แต่จะไม่สามารถคืนเงินได้

 

ง.       การคืนเงิน และการเปลี่ยนสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะไม่สามารถดำเนินการที่ร้านค้าปลีกของเราได้

 

จ.      โปรดทราบว่าสินค้าทั้งหมดจะต้องมีใบกำกับภาษีแนบมาด้วย เราจะปฏิเสธไม่รับคืนสินค้าที่ส่งคืนโดยไม่มีใบกำกับภาษี 

 

ฉ.      เพื่อลดเวลาการขนส่งของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า และลดโอกาสที่สินค้าจะสูญหาย ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือบริการจัดส่งพัสดุอื่น ๆ สำหรับการเปลี่ยนสินค้า ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุมาให้เราสำหรับการส่งสินค้าไปยังสำนักงานของเรา สำหรับการคืนเงิน ส่งคืน และเปลี่ยนสินค้า เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการจัดส่งพัสดุที่จัดหาโดยเรา

 

9.3    โดยไม่คำนึงถึงสิทธิตามข้อ 9.1 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และครบถ้วนหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท่านอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 

ก) หากท่านพบว่าผลิตภัณฑ์มีความเสียหายเมื่อจัดส่งถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าของท่าน ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้จัดส่งพัสดุได้ทันที หลังจากที่ท่านได้ลงลายมือชื่อในเอกสารยอมรับการรับพัสดุแล้ว จะหมายความว่าท่านตกลงที่จะรับ และตกลงว่าท่านได้รับผลิตภัณฑ์ในสภาพดี และ

 

ข) หากท่านพบว่าผลิตภัณฑ์มีความเสียหายหรือมีความชำรุดบกพร่องหลังจากได้รับแล้ว ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือการทำงาน ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากเราตามวิธีการที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ หรือเว็บเพจอื่นใดที่สามารถเข้าถึงได้ตามเว็บลิงก์ที่ส่งให้

 

         ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้ โดยส่งอีเมลหาเรา หรือติดต่อเราด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อร้องขอให้มีการเปลี่ยน หรือยกเลิกสินค้า รวมทั้งแจ้งเหตุผลที่จะขอเปลี่ยน หรือยกเลิกสินค้าดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่เวลาที่ได้รับผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการบนเว็บไซต์ หรือเว็บเพจอื่นใดที่สามารถเข้าถึงได้ตามเว็บลิงก์ที่ส่งให้ เราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนสำหรับการยกเลิกสินค้า หรือจะเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์สำหรับการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้มีการประเมินความเสียหายแล้ว

 

9.4    การเปลี่ยนทดแทน การปรับราคา การคืนเงินของท่านจะดำเนินการโดยอ้างอิงจากวิธีการชำระเงินที่ใช้ในตอนแรกสำหรับการซื้อสินค้าของท่าน ถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามคำร้องขอคืนเงินภายใน 15 วัน นับจากวันที่เราได้รับคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับการคืนเงินของท่านอาจแตกต่างไป โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน และผู้ให้บริการการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีระยะเวลาดังนี้

 

         การคืนเงินผ่านทางบัญชี PayPal การดำเนินการคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการจึงจะเสร็จสิ้น

 

         การคืนเงินผ่านทางบัตรเครดิต/บัตรเดบิต การดำเนินการคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการจึงจะเสร็จสิ้น

 

9.5    หลังจากที่ได้มีการส่งคืนสินค้า และคืนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องใด ๆ ต่อเราอีก

 

9.6 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการคืนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารผู้ดำเนินการ และ/หรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินนั้นจะรับผิดชอบโดยเรา

 

10.   การปฏิเสธความรับผิด และการจำกัดความรับผิด

 

10.1 ขณะที่จิออดาโนใช้ความพยายามในการดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง และครบถ้วน จิออดาโนจะไม่รับรอง รับประกัน หรือยืนยันว่าเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ หรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ/หรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ เว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือพิมพ์ผิดตก อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ หรือเทคโนโลยี ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใด ๆ รวมถึงหลังจากที่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อแล้ว รวมทั้งในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูล ณ เวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือหลังจากนั้น 

 

         ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 

i.        จิออดาโดนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย หรือจากการที่ท่านอาศัยอ้างอิงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ และจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการขาดตกใด ๆ

 

ii.       จิออดาโนขอปฏิเสธไม่ให้คำรับประกันทั้งปวง (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย ตามกฎหมาย หรือในลักษณะอื่นใดก็ตาม) เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และจิออดาโนจะไม่มีความรับผิด หรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นใดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การใช้สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทางกายภาพ อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรืออันเป็นผลสืบเนื่อง (ไม่ว่าจะมีอยู่ในทางสัญญา ทางละเมิด หรือในลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

 

10.2  เราจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เรา หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ซัพพลายเออร์ หรือลูกจ้างใด ๆ ของเรา หรือของบุคคลดังกล่าว จะไม่รับผิดต่อท่านสำหรับค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ความสูญเสีย  หรือมูลคดีฟ้องร้อง หรือการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ หรือยอดขาย หรือความเสียหายประเภทอื่นใด ไม่ว่าจากการผิดสัญญา การละเมิด รวมถึงความประมาทเลินเล่อ หรือการดำเนินการทางกฎหมายในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือในลักษณะอื่นใด ซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้ หรือการไม่สามารถใช้ หรือการปฏิบัติการของเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือสื่อวัสดุ หรือการทำงานผ่านทางเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ในบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด หรือการปฏิเสธ หรือการจำกัดความเสียหายบางประการ ในประเทศดังกล่าว ข้อความปฏิเสธความรับผิด การปฏิเสธ หรือการจำกัดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน และความรับผิดของเรา และจะจำกัดอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

 

11.   การระงับ และการยกเลิกบัญชี

 

        โดยไม่เป็นการเสื่อมสิทธิ หรือการเยียวยาอื่นใดที่เรามี หากเราพิจารณาเห็นว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ หรือเราพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ และยกเลิกบัญชี และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่าน ไม่ว่าจะมีการบอกกล่าว หรือไม่ก็ตาม โดยที่เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องการเยียวยาทั้งปวงที่มีอยู่ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้สำหรับการกระทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้

 

12.   เนื้อหาของเว็บไซต์ และลิขสิทธิ์

 

12.1  เนื้อหาทั้งปวงที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อความ ข้อมูล ราคา ชื่อผลิตภัณฑ์ และบริการ ไอคอน คลิปเสียง เสียงดนตรี การออกแบบ และสโลแกน แผนผัง โลโก้ ภาพถ่าย รูปภาพ และการรวมกันของสิ่งใด ๆ ข้างต้นนั้นเป็นของ อยู่ภายใต้การควบคุมของ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิโดย หรือเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่จิออดาโน เนื้อหาดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องไม่มีการทำสำเนา ทำซ้ำ เผยแพร่ นำไปเผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ หรือส่งผ่านในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากจิออดาโน

 

12.2  สื่อวัสดุต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจัดทำขึ้นในลักษณะที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ทั้งจะไม่เป็นการจำกัด หรือขัดขวางการใช้เว็บไซต์นี้โดยบุคคลภายนอกใด ๆ การจำกัด หรือขัดขวางดังกล่าวจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือซึ่งอาจเป็นการคุกคาม หรือก่อให้เกิดความลำบาก หรือความไม่สะดวกต่อบุคคลใด ๆ การส่งผ่านเนื้อหาลามกอนาจาร หรือที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท เป็นการคุกคามด้านเชื้อชาติ หรือด้านชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม หรือการขัดขวางการติดต่อสื่อสารตามปกติปกติบนเว็บไซต์นี้

 

13.   ไฮเปอร์ลิงก์ของบุคคลภายนอก

 

        การปรากฏไฮเปอร์ลิงก์ภายนอกที่นำไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในรูปแบบใด หรือมีเนื้อหาแบบใดก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการที่จิออดาโนสนับสนุน หรือให้ความเห็นชอบความคิดเห็น หรือมุมมองที่แสดงออกโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน  และคุณภาพของเนื้อหาที่แสดง รวมทั้งคุณภาพ หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น เราจึงไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อท่านไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามต่อเนื้อหา ความผิดพลาด หรือความขาดตกบกพร่อง หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านจะต้องรับความเสี่ยงจากการอ้างอิงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยตนเอง และท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ ทั้งปวงของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยละเอียด

 

14.   การชดใช้

        

         ท่านตกลงว่าจะปลดเปลื้อง ปกป้อง และชดใช้จิออดาโน รวมทั้งกรรมการ ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ผู้แทน ผู้รับจ้าง ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของจิออดาโนจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย            ใด ๆ ทั้งปวง รวมถึงค่าทนายความ ซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

 

15.   เหตุสุดวิสัย

 

15.1  เราไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของเราตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกิดขึ้นโดยเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของเรา เหตุสุดวิสัยจะรวมถึงการกระทำการ เหตุการณ์ การไม่ดำเนินการ การละเว้นการกระทำการ หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของเรา ซึ่งนอกเหนือไปจากสิ่งอื่น ๆ จะรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

 

i.        การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือการประท้วงในรูปแบบอื่น

ii.       การก่อความไม่สงบ การก่อการกำเริบ การรุกราน การก่อการร้าย หรือการขู่ว่าจะก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือการขู่ หรือการเตรียมการทำสงคราม

iii.      อัคคีภัย การระเบิด พายุ อุทกภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นใด ๆ

iv.      การไม่สามารถใช้รถไฟ เรือ อากาศยาน การขนส่งทางยานยนต์ หรือการขนส่งด้วยวิธีการอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบสาธารณะ หรือส่วนบุคคลก็ตาม

v.      การไม่สามารถใช้ระบบการสื่อสารคมนาคม ไม่ว่าจะในรูปแบบสาธารณะ หรือส่วนบุคคลก็ตาม

vi.      พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย หรือข้อจำกัดของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานหน่วยงานทางปกครองใด ๆ

vii.     การนัดหยุดงาน ความบกพร่อง หรืออุบัติเหตุในการขนส่งทางทะเล หรือทางแม่น้ำ การขนส่งไปรษณีย์  หรือการขนส่งรูปแบบอื่นใด

 

         เป็นที่เข้าใจว่าหน้าที่ของเราที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะระงับไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีผลอยู่ และเราจะได้รับการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้เป็นระยะเวลาที่เท่ากับเวลาที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะใช้ทรัพยากรทั้งปวงตามสมควรในการทำให้เหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง หรือเพื่อหาหนทางแก้ไขที่จะช่วยให้เราปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยก็ตาม

 

16.   ไวรัส การละเมิดลิขสิทธิ์ และการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

 

16.1  ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสม โดยการนำเข้าไวรัส โทรจัน เวิร์ม โลจิกบอมบ์ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี หรือสิ่งที่มีอันตรายอื่นใดโดยเจตนา ท่านต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์นี้ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านรับรองว่าจะไม่โจมตีเว็บไซต์ผ่านทางการโจมตีเพื่อให้เกิดการหยุดให้บริการ (Attack of Denial of ServiceDoS) หรือการโจมตีแบบกระจายเพื่อให้เกิดการหยุดให้บริการ (Attack of Distributed Denial of ServiceDDoS

 

16.2 การไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อบังคับที่ใช้บังคับ เราจะรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อระบุตัวตนของผู้โจมตี ในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ การอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้จะถูกระงับไว้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการโจมตีเพื่อให้เกิดการหยุดให้บริการ ไวรัส หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี หรือสิ่งที่มีอันตรายอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูล หรือสิ่งต่าง ๆ ของท่าน อันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เว็บไซต์นี้นำทางท่านไป

 

17.   การติดต่อสื่อสาร

 

        ข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับอาจกำหนดให้ข้อมูล หรือคำบอกกล่าวบางส่วนที่เราส่งให้แก่ท่านต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าท่านได้ตกลงว่าการสื่อสารส่วนใหญ่กับเราจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล หรือเราจะส่งข้อมูลให้แก่ท่านโดยการโพสต์ข้อความเตือนไว้บนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสัญญา ท่านตกลงให้มีการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  และยอมรับว่าสัญญา คำบอกกล่าว ข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งปวงที่เราส่งให้ท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิในทางกฎหมายของท่านแต่อย่างใด

 

18.   กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

 

         ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับ และตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และสำหรับการฟ้องร้องดำเนินคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านยินยอมผูกพันตนอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว 
free shipping on orders above 800 baht

member benefits

14 days exchange/return

how to ordercontact us

giordano(thai)co.,ltd.
475 siripinyo tower. 12th floor. unit no. 1205,
sri ayutthaya road, thanon phayathai sub-district,
ratchathewi district, bangkok 10400.

mobile no.
669-3173-5499
phone no.
66-2642-5455 ext 183.
business hrs.
monday-friday
09:00-12:30 and
14:00-18:00
closed on sat-sun & public holiday.
e-mail:
theshop@giordano.com.hk

    

   http://sam.ocpb.go.th--
Giordano @Mobile |  Australia |  Global |   | Indonesia |  Malaysia |  Middle East |  Myanmar