นโยบายความเป็นส่วนตัว และคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (คำแถลงฯ”)

เว็บไซต์ของจิออดาโน ประเทศไทย ซึ่งมีชื่อโดเมนว่า www.giordano.com/th เป็นช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของแบรนด์ GIORDANO ในประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ยูนิตที่ 1205 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ต่อไปนี้เรียกว่า จิออดาโน เรา พวกเรา หรือ ของเรา”) 

คำแถลงฯ ฉบับนี้ได้กำหนดฐานที่จิออดาโนใช้ในการประมวลผลข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ โดยการใช้งานเว็บไซต์ หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่มี ท่านได้ตกลง และให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่จะได้ระบุต่อไปในเอกสารนี้ และจะผูกพันตนตามข้อกำหนดทั้งปวงของคำแถลงฯ ฉบับนี้

 1. ความมุ่งมั่นของเรา

   1.1   จิออดาโนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับการคุ้มครอง หากเราขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประการเมื่อท่านได้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ท่านจะสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามคำแถลงฯ ฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ใช้บังคับเท่านั้น (รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

   1.2   จิออดาโนอาจเปลี่ยนแปลงคำแถลงฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการปรับปรุงหน้าเพจนี้ ท่านควรตรวจดูหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หากการปรับปรุงแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ต่อคำแถลงฯ ฉบับนี้จะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำแถลงฯ ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ [9 ตุลาคม 2560] 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

   2.1  เราเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งรวมเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ  ซึ่งจากการใช้ข้อมูลนั้นจะทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม) เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัด ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมาในขณะที่ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรา และ/หรือทำการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ 

   2.2  ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นรวมถึง ชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ และใบแจ้งหนี้ ลายมือชื่อ (เมื่อรับสินค้าที่ได้ซื้อทางออนไลน์) เสียง (เมื่อท่านได้โทรศัพท์หาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ วิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้า ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า และข้อมูลการชำระเงินของท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล )หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้มีการร้องขอแก่เรา เราอาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เช่น ในการจัดหาสินค้าให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมโดยทางโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสาร (จดหมาย โทรสาร และอีเมล) จุดขายสินค้า การลงทะเบียนสมาชิก โปรแกรมความภักดีของลูกค้า และการสำรวจจากลูกค้าโดยตรง 

   2.3   นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP address) วันที่ และเวลาที่เข้าชม การเข้าถึงเว็บเพจ และเอกสารที่ได้มีการดาวน์โหลด และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ 

   2.4   นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความ SMS เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะคำสั่งซื้อของท่าน และเพื่อการสื่อสารอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยของเว็บไซต์ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลของบุคคลภายนอกแก่เรา ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงคำแถลงฯ นี้ และท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

   2.5   สำหรับวัตถุประสงค์บางประการนั้น จะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ของเราที่มีต่อท่าน หรือจัดหาสินค้า หรือบริการของเราให้แก่ท่านได้ ในกรณีที่จะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล จะมีการทำเครื่องหมายว่า “จำเป็น” ไว้ในแบบคำขอสมัครสมาชิกของเรา หรือในช่องสำหรับใส่ข้อมูล หากไม่ได้มีการทำเครื่องหมายว่า “จำเป็น” ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะขึ้นอยู่กับท่านเท่านั้นว่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ 

   2.6   ท่านรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านได้ให้ไว้นั้นเป็นจริง และถูกต้อง และท่านรับรองว่าจะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ของข้อมูลเหล่านั้น การสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อเว็บไซต์ หรือจิออดาโนอันมาจากการให้ข้อมูลที่ผิด ไม่เที่ยงตรง หรือไม่สมบูรณ์ในแบบลงทะเบียน หรือแบบคำสั่งซื้อนั้นจะถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

 3. วัตถุประสงค์หลักของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 4. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่น มีดังนี้

  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นรวมถึง

   ก)   เพื่อจัดให้ซึ่งสินค้า และ/หรือบริการของแบรนด์ของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ  Giordano, Giordano Junior, Giordano Ladies, BSX และ Concepts1One)

   ข)   เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และคงสถานะของการเป็นสมาชิกของท่าน 

   ค)   เพื่อจัดการคะแนนโบนัสที่สะสมมา และ/หรือที่ได้ใช้ไป หรือสิทธิพิเศษ 

   ง)   เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสิทธิ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกของเรา

   จ)   เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมสำหรับสมาชิก

   ฉ)   เพื่อตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนของท่าน ตลอดจนข้อมูลเครดิตการชำระเงิน  และ/หรือสถานะของบัญชีอันเกี่ยวกับการจัดให้ซึ่งสินค้า และ/หรือบริการต่าง ๆ 

   ช)   เพื่อทำการประมวลผลคำสั่งการชำระเงิน การชำระเงินโดยเดบิตโดยตรง และ/หรือการชำระเงินโดยเครดิตตามที่ท่านร้องขอ 

   ซ)   เพื่อล้างข้อมูล และปรับปรุงข้อมูล (profile) เกี่ยวกับท่านให้เป็นปัจจุบัน

   ฌ)   เพื่อแจกจ่ายแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า  

   ญ)   เพื่อทำการวิจัย และวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดหารางวัล บริการ และข้อมูลสินค้า หรือข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

   ฎ)   เพื่อทำการวางแผนทางธุรกิจ เช่น ออกแบบการบริการ และพัฒนาการบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง   

   ฏ)   เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการทำการตลาดแบบตรง

   ฐ)   เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และมอบข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการภายใต้แบรนด์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับแฟชั่นต่าง ๆ อุปกรณ์กันฝน ของขวัญ และบริการที่ทำให้มีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น 

   ฑ)   งานส่งเสริมการขายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงงานประชาสัมพันธ์ งานเปิดร้านค้าแห่งใหม่ การประกาศ/การจัดงานในร้าน และการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร

   ฒ)   โปรแกรมรางวัลทางการตลาดต่าง ๆ โปรแกรมส่งเสริมการขาย และการจัดโร้ดโชว์  

   ณ)   การส่งเสริมการขาย หรือการจัดงานร่วมกับห้าง ห้างสรรพสินค้า บัตรเครดิต ธนาคาร งานแสดงสินค้า ผู้มีชื่อเสียง สื่อมวลชน (เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ เว็บไซต์) งานการกุศล หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และ

   ด)   การส่งเสริมการขายข้ามแบรนด์ร่วมกัน และ/หรือการจัดงานกับแบรนด์ต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทจิออดาโน 

 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของจิออดาโน ผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ศูนย์รับบรรจุและจัดส่งสินค้า สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น การจัดการธุรกรรมทางการเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคำสั่งซื้อ และการบริการลูกค้า และ/หรือการวิเคราะห์ธุรกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อที่จะสามารถให้การรับประกันแก่ท่านได้อย่างพอเพียงในการทำธุรกรรมซื้อสินค้า เป็นต้น) หรือตามที่มีความจำเป็นเพื่อการประมวลผลการซื้อของท่าน โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจตั้งอยู่ใน และ/หรือนอกประเทศไทย

 7. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   5.1)   คำแถลงฯ ฉบับนี้อธิบายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และกำหนดวิธีปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะนำมาใช้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

    ก)  มีมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

    ข)  จำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

    ค)  อนุญาตให้บุคลากรผู้ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ “เท่าที่จำเป็นต้องทราบ” (“need-to-know”) เท่านั้น โดยบุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

    ง)  ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เว้นแต่ท่านได้ตกลงในการนั้น หรือมีกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจซึ่งมีเขตอำนาจได้กำหนด ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ได้มีการเก็บรวบรวมตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   5.2)   หากการดำเนินการของเรานั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากกฎหมายดังกล่าวของประเทศไทย (เช่น เนื่องมาจากการดำเนินการนอกประเทศไทย) คำแถลงฯ นี้จะใช้บังคับตราบเท่าที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวของประเทศนั้น ๆ 

   5.3)   ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างคำแถลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษกับคำแถลงฯ ฉบับภาษาไทย ให้คำแถลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

 8.  

 9. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   6.1)   ในฐานะเจ้าของข้อมูลสส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิหลายประการในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

    (ก)  สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำการยกเลิก (Opt-out) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

    (ข)  สิทธิในการเข้าถึง: ท่านอาจติดต่อเราได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เพื่อขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่ในบันทึกของเรา หรือขอให้มีการเปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ในการดำเนินการต่อคำร้องขอของท่าน เราจะติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลบางประการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เราจะตอบกลับคำร้องขอดังกล่าวภายใน 30 วัน ทั้งนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอันสมเหตุสมผลจากการดำเนินการนั้น

    (ค)  สิทธิในการขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูล: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ หรือขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าว (ถ้ามี) ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

    (ง)  สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบตรง

    (จ)  สิทธิในการลบ: ท่านอาจขอให้มีการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

    (ฉ)  สิทธิในการระงับ: ท่านอาจขอให้มีการระงับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่น

    (ช)  สิทธิในการแก้ไข: หากท่านเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ กรุณาส่งจดหมาย หรือส่งอีเมลให้แก่เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของคำแถลงฯ ฉบับนี้ เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่พบว่าไม่ถูกต้องโดยเร็ว

    (ซ)  สิทธิในการร้องเรียน : ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราได้

  1. 6.2)  การใช้สิทธิใด ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อจำกัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   

 10. การเก็บรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

   7.1)   จิออดาโนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับได้กำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมอีกต่อไป หรือที่เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามกฎหมาย หรือซึ่งชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ที่จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้ต่อไป จะถูกทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย 

   7.2)   หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางโทรสาร อีเมล หรือโดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ โปรดตระหนักว่าอาจมีความเสี่ยงในการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ตได้ เราได้รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งมีมาตรฐานตามที่ธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันต่างก็ใช้ อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และเราไม่ต้องรับผิดต่อเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัย หรือการสูญหาย หรือการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ โดยไม่ได้เจตนา อันเนื่องมาจากการที่เว็บไซต์นั้นได้ถูกเชื่อมโยงไว้กับอินเทอร์เน็ต 

   7.3)   อย่างไรก็ดี จิออดาโนจะใช้ความพยายามอันสมควรทั้งปวงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายของท่านที่ได้มีการเก็บรวบรวม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมทางออนไลน์ นั้น จะถูกเก็บรักษาไว้โดยใช้ไฟร์วอลร์ กษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ไว้ บข้อมูลส่วนบุๆ อันเนื่องมาจากการที่เว็บไซต์มีลิงค์ไปบนี้ บริษัทจะดำเนินการ ในทันทีตามมาตรฐานของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ และในกรณีที่สามารถกระทำได้ ก็จะมีการคุ้มครองข้อมูลโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) 

 11.  

 12. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

  เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

   

 13. ติดต่อเราได้อย่างไร

  หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อกังวลเกี่ยวคำแถลงฯ ฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเลือกที่จะไม่รับสื่อวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายใด ๆ กรุณาติดต่อเราที่

  ส่งถึง:                บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  ที่อยู่:                    เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ยูนิตที่ 1205 ถนนศรีอยุธยา 
   แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
  10400

  หมายเลขโทรศัพท์:    (02)-642-5455 ต่อ 183 (ในระหว่างเวลาทำการ)     หรือท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

  ที่อยู่อีเมล:          dpo_giordanothai.com.hk

  หมายเลขโทรศัพท์:     094-775-7666

   

 14. การรับทราบข้อมูล

  โดยการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางออนไลน์ หรือโดยการที่ท่านได้ลงลายมือชื่อใน แบบคำขอสมัครสมาชิกของเรา เป็นต้น ถือว่าท่านได้รับทราบ และตกลงตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในคำแถลงฯ ฉบับนี้

   

  @2022 Giordano (ThaiCo., Ltd.   All rights are reserved.
free shipping on orders above 800 baht

member benefits

14 days exchange/return

how to ordercontact us

giordano(thai)co.,ltd.
475 siripinyo tower. 12th floor. unit no. 1205,
sri ayutthaya road, thanon phayathai sub-district,
ratchathewi district, bangkok 10400.

mobile no.
669-3173-5499
phone no.
66-2642-5455 ext 183.
business hrs.
monday-friday
09:00-12:30 and
14:00-18:00
closed on sat-sun & public holiday.
e-mail:
theshop@giordano.com.hk

    

   http://sam.ocpb.go.th--
Giordano @Mobile |  Australia |  Global |   | Indonesia |  Malaysia |  Middle East |  Myanmar